tomar jonnae boka

Tomar Jonnae Boka Amar Pahar Soman Jala...R Aj Sai Tumie Bolle Amai...HABO BHAI TUMI HABOE ROYYA GELA!!