sms kar aur bhool ja

Geeta Sar : - SMS kar aur bhool ja,
reply ki apeksha mat rakh, kiya hua SMS kabhi veyarth nahi
jaata Sabko apne kiye hue SMS ka reply milta hi hai!!