10 ropay bheek tujh

10 ropay bheEk tujh ko de kr k:_-:

Ye bta mainay kya khta kr di,

Or bhi sainkrON Kanwaray thay,

Meri shADi ki hi duA kR D?